Дом отдыха Блеймонт Аренда Бельгия | Вакантиехуис**** ин Блаимонт маx. 4 Персонс

Вакантиехуис**** ин Блаимонт маx. 4 Персонс 

ID: BN1143052/585580
#ДомОтдыха #Аренда #Блеймонт #Валлония #Динан #Бельгия
Дом отдыха Блеймонт Аренда Бельгия
Дом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда БельгияДом отдыха Блеймонт Аренда Бельгия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Балконyes,балкон
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
Описание
<п>Валлéе Лес Етоилес лигт ин де Белгисcхе Арденнен теген еен зуиделиjке ен зонниге бергхеллинг бовен де Маасваллеи. Хет парк ис 28 ха гроот ен ронд елке стоере ен луxе вакантиеwонинг ис веел руимте ен приваcй. Ванаф де террас кунт у хеерлиjк рустиг гениетен ван хет уитзиcхт.

Аан беwегингсмогелиjкхеден ис ер геен гебрек: теннисбанен, биннензwембад ен еен биннен- ен буитенспеелтуин стаан гарант воор веле урен плезиер, онгеаcхт де wеерсомстандигхеден. Ин де зомервакантие зал де jеугд зиcх вермакен данкзиj хет аниматиетеам. Тот слот ис ер натуурлиjк де реcептие, wаар у алле даген вриенделиjк гехолпен wордт доор хет персонеел.</п><п>Зин ин еен туссендоортjе? Боррел? Онтбиjт? Лунcх? Авондетен? Де Брассерие Лес Етоилес ис елке даг геопенд мет еен хеерлиjке реекс аан феел-гоод фоодс воор елк момент ван де даг. Ком лангс биj хет гезеллиге террас аан хет бегин ван хет парк ен гениет ван леккер етен мет еен геwелдиг уитзиcхт.</п>
положение
#Динан
Ин де берген; Ин де натуур; Аан хет wатер
Буитен хет парк зиjн ер веел аантреккелиjке плаатсен ом хеен те гаан. Хет левендиге Динант ен де провинcие хоофдстад Намен лигген влакбиj. Еен бооттоcхт макен овер де Маас, ротсен беклиммен, сcхиттеренде гроттен бекиjкен, менсен киjкен оп еен террасjе, туффен доор хет мооие ландсcхап ин еен стоомтреин, мет еен каjак еен ривиер афзаккен, онтспанненд фиетсен оф wанделен доор де гроене ен босриjке омгевинг: дат кан аллемаал алс jе оп Валлéе Лес Етоилес де вакантие доорбренгт.

Де стад дие jе зекер моет безоекен ен онтдеккен ис Динант. Де cитадел зие jе опдоемен алс jе туссен де валлеиен ен хеувелс ван де Арденнен риjдт. Хет ис еен стад вол индрукwеккенде безиенсwаардигхеден. Ин дезе левендиге стад зиjн де террассен ван де cафéс ен рестаурантс лангс де оевер ван де Маас ин де зомер гезеллиг вол. Ванаф Динант кун jе еен бооттоcхт макен овер де Маас.

Де ривиер де Маас доминеерт ин хет ландсcхап ен строомт туссен де сcхиттеренде ротспартиjен. Еен луст воор хет оог. Евен воор Динант ханген бергбеклиммерс ваак теген де оверхангенде ротсен аан. Jе кунт оок де ривиер де Лессе афзаккен ин еен гехуурде каjак. Ондерwег онтдект у де Арденнен ин хун волле сcхоонхеид.

Ондергрондсе ривиерен зиjн оок боеиенд! Де гроттен ван Хан зиjн де дрие стеррен ин де Миcхелин-гидс меер дан wаард! Еен ондергрондсе рит мет еен хондерд jаар оуде трам, рондлеидинген ин версcхилленде тален, кланк- ен лиcхтспел ен еен индрукwеккенде ондераардсе ривиер. Стоп ондерwег еенс биj 1 ван де веле слуизен, оф ваар еенс мее оп еен рондваартбоот доор де слуис, еен униеке ерваринг.

Ин хет Wилдпарк ван Хан-сур-Лессе хеббен версcхилленде соортен wилде диерен, дие оорспронкелиjк ин дит гебиед леефден, опниеуw еен тхуис гевонден.

Влакбиj ен зелфс лангс хет парк зиjн еен аантал wандел- ен фиетсроутес воор ал онзе спортиеве гастен.

Маак еенс еен буитенгеwоне реис доор де Дрие Валлеиен аан боорд ван еен аутхентиеке стоомтреин. Де хисторисcхе споорлиjн доор дит гебиед бехоорт тот де мооисте ван Еуропа. Руст ен руимте зулт у волоп винден. Ондерwег стаат у верстелд ван де гроене ен зеер босриjке омгевинг ен де Маас комт у оверал теген!
Ин де омгевинг зиjн веле клоостерс, кастелен ен абдиjен, wаарондер де Абдиj ван Леффе, wаар ног стеедс биер wордт геброуwен. Ен вергеет воорал ниет гезеллиг те схоппен ин де провинcиестад Намур, гелеген аан де Маас ен Самбре.

Wат ис ер тоcх веел те доен оп ен ронд Валлéе Лес Етоилес.

** Отхер дистанcес:
- Голф cоурсе: 10 км
- Сwиммингпоол публиc: 12.5 км
- Тхеме Парк: 30 км
- Cитй: 15 км
- Wатер: 10 км
- АТМ / cасх диспенсер: 12.5 км
- Фитнесс: 4 км
расстояние
Аэропорт100 км
разделение
Surface area: 40
арматура
Ле Солеил Cомфорт ис еен 4-персоонс вриjстаанд cхалет ван cа. 40 м2. Де wоонкамер хеефт еен зит- ен еетхоек мет еен тв сcхерм, дат ис еен гротере дан де нормале 4 персоонс. Оок ис ер еен сфеерхаард ен ваатwассер аанwезиг. Ер ис еен cомплете кеукен мет (cомби)магнетрон, коелкаст мет (диепвриесвак) ен еен коффиезетаппараат (филтер). У бесcхикт овер тwее слаапкамерс. Еен слаапкамер ис воорзиен ван еен тwееперсоонс боxспрингбед. Де андере слаапкамер хеефт тwее еенперсоонс боxспрингбедден. Де бедден зиjн воорзиен ван декбедден ен куссенс. Де бадкамер ис воорзиен ван еен wастафел, доуcхе ен тоилет. Хет хуис ис електрисcх верwармд ен ер ис гратис WИФИ. Буитен ис ер еен веранда, овердект террас ен туинмеубилаир. Де бунгалоw хеефт еен хек рондом хет террас. Еен хоге стоел ен еен киндербедjе куннен оп верзоек ин де wоонкамер wорден геплаатст. Ер ис руимте воор маxимаал 1 ауто биj де аccоммодатие.

Сурфаcе ареа: 40

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Фисхинг, Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Фисхинг, Голфплайинг
другой
<стронг>Аанкомст
</стронг>
Индиен де бунгалоw ниет сcхоон ис оф ер зиjн теcхнисcхе проблемен дан враген wиj у дит онмидделлиjк доор те гевен аан де реcептие.
БОИЛЕР: индиен у геен wарм wатер хеефт биj аанкомст, гелиеве те cонтролерен оф де зекеринг ин де електриcитеитскаст ‘ААН/омхоог’ стаат.
Де електриcитеитскаст бевиндт зиcх ин хет тйпе:
- Ле Солеил 4перс: кл слпк, линкс гренен каст, ондерин
- Ла Лумиèре/Ла Луне/Ла Терре 6-8 перс: ин хет гангетjе тсс 2 кл слпк

Алс де инвентарис ниет cомплеет ис, кунт у дит мелден биj де реcептие. Де волледиге инвентарислиjст кан у бекомен аан де реcептие.
У кунт де ауто оп 1 ван де воорзиене паркеерзонес лангс де wег паркерен. НИЕТ ин хет грас оф оп де ронде пунтен а.у.б. Гелиеве ервоор те зорген дат уw медебеwонерс влот хет страатjе куннен ин- ен уитриjден.
Гелиеве хет хуисреглемент ван де аан у тоегеwезен wонинг те респеcтерен.
АЛЛЕ бунгалоwс зиjн рооквриj ен соммиген зиjн хуисдиервриj. Дит бетекент дат ер биннен абсолуут нергенс героокт маг wорден ен ер ин соммиге бунгалоwс геен хуисдиерен тоегестаан зиjн.
Хет мооие уитзиcхт ис оок воор де медегастен белангриjк. Дааром верзоекен wиj у геен wасгоед буитен те ханген.
Qуадриjден ис ниет тоегестаан ин хет парк.
Wегенс брандгеваар, ис хет вербоден те ББQ-ен мет хоутскоол. Енкел гасббq’с зиjн тоегестаан.

<стронг>Рестаурант</стронг>

Де Брассерие Лес Етоилес ис елке даг туссен 8:30 ен 21:00 геопенд мет еен хеерлиjке реекс аан феел-гоод фоодс воор елк момент ван де даг.

<стронг>Беталинг</стронг>

Биj де реcептие кунт у аллеен мет де бетаалпас оф cредитcард бетален.
Опенингсурен

Де опенингсурен ван де реcептие ен хет зwембад стаан геаффиcхеерд ин онзе инфоборден биj де реcептие, хет зwембад ен де wассеретте.

Гелуидсоверласт

Ер диент туссен 22.00 уур ен 08.00 уур рекенинг гехоуден те wорден мет де наcхтруст ван де омwоненден. Парк верантwоорделиjкен куннен еxтра аанwиjзинген гевен дие де хуурдер диент оп те волген.

<стронг>Вертрек</стронг>

У диент хет вакантиехуис вóóр 10у00 те верлатен. Индиен у на дит уур вертрект, зиjн wиj геноодзаакт еxтра костен аан те рекенен. Гелиеве де вакантиеwонинг оок нетjес ен опгеруимд аcхтер те латен:
Сервиес ен бестек афwассен ен опберген де иjскаст леегмакен. Де ваатwассер моет леег зиjн.
Хуисвуил ин де афвалcонтаинерс депонерен, аан хет еинде ван хет парк.
Террасмеубилаир оп зиjн плаатс зеттен.
Индиен де wонинг ниет нетjес ен опгеруимд аcхтергелатен wордт, ис де бехеердер гереcхтигд де гемаакте еxтра сcхоонмааккостен ин рекенинг те бренген.

<стронг>Хонден</стронг>

Гелиеве де воорзиене хондентоилеттен оф де воорзиене закjес те гебруикен. У диент алтиjд воораф те мелден оф у еен хуисдиер меенеемт. Маx. 2 хуисдиер/ бунгалоw (€5,50/наcхт).
Хонден верплиcхт аан де леибанд ин хет парк.

Вуилнис

У диент зелф де вуилнисзаккен wег те бренген наар де воорзиене афвал- ен гласcонтаинерс ин хет парк. Биj хет ниет wегбренген ван хет вуилнис зуллен костен ин рекенинг гебраcхт wорден.

<ем><стронг>Оптёнеел те хуур</стронг></ем>

Бадлиннен: 7 €/сет - кеукенлиннен: 5 €/сет

Киндермеубилаир: Cампингбед ен киндерстоел - 5 €/даг

<стронг>Сауна & солариум</стронг>

Де сауна ис аллеен бесcхикбаар оп ресерверинг биj де реcептие. Jе кунт хем хурен воор 30€ воор 2 уур. Хет ис гесcхикт воор 2 тот 4 персонен.

<стронг>Нота</стронг>: Парc Лес Етоилес бехоудт зиcх хет реcхт ом ин вооркоменде геваллен струcтуреле оф тиjделиjк аанпассинген доор те воерен.
Оп хет парк зиjн 6 оплаадпунтен воор електрисcхе ауто'с. Теген беталинг ис хет могелиjк ом електрисcхе ауто'с оп те ладен. Ом гебруик те макен ван онзе оплаадпунтен хеефт у еен оплаадкаарт оф апп нодиг, дие cомпатибел ис мет МобилитйПлус.
Хет ис вербоден де електрисcхе ауто'с биj де аccоммодатиес оп те ладен!

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...