Модный Хорнý Вадиčов Аренда Словакия | Вакантиехуис*** ин Смиžанй маx. 22 Персонс

Вакантиехуис*** ин Смиžанй маx. 22 Персонс 

ID: BN35156/129186
#КурортнаяНедвижимость #Аренда #ХорнýВадиčов #ЖилинскийКрай #Словакия
Модный Хорнý Вадиčов Аренда Словакия
Модный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда СловакияМодный Хорнý Вадиčов Аренда Словакия
Связаться с владельцем

 
 
  
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Финанс
Цена по запросу. 
доступный в соответствии с договором
Номера
спальня5
дополнения
Балконyes,балкон
Консерваторияyes,консерватория
Лоджияyes,лоджия
Мастерскаяyes,мастерская
Погребyes,погреб
Садyes,сад
Террасаyes,терраса
Чердакyes,чердак
дополнения коммерческий
yes,курорт Курорт
yes,сезонной эксплуатации Сезонной эксплуатации
Описание
Еен пефеcт вакантиехуис воор еен гроеп. Хет лигт аан де ранд ван хет Натёнале Парк "Хет Слоwааксе Парадиjс" ин хет тоеристисcхе гебиед Коšíарнй бриеžок ронд Спиšскá Новá Вес ен Смиžанй. Ин дезе мооие регё ин Оост-Слоwакиjе wорден стеиле ротсwанден афгеwисселд мет заcхтглооиенде валлеиен ен спранкеленде ривиертjес. Еен бекоорлиjк гебиед воор натуурлиефхебберс, дат дооркруист wордт мет тал ван wанделпаден воор зоwел онтспанненде алс веелеисенде wанделинген. Хет рианте хуис лигт теген де босранд мет хиер ен даар еен паар хуизен. Ин хуис ис веел руимте: еен гроте кеукен ен еетруимте, 5 слаапкамерс, 4 тоилеттен ен 5 доуcхес. Ер ис еен гроте омхеинде туин, мет еен зитjе ондер еен пергола, ом ер те дринкен, етен ен гезеллиг самен те зиjн. Ер ис волдоенде паркеерплаатс воор меердере ауто'с оп хет еиген терреин. Хет ис зелфс могелиjк ом мет хет влиегтуиг наар хет влиегвелд ван Кракоw (Полен) оф Попрад оф Коšиcе (Слоwакиjе) те влиеген. Ин оверлег мет де еигенаар ван хет вакантиехуис кан трансфер пер еиген (мини-)аутобус герегелд wорден.
положение
Wинтерспорт; Ин де берген; Ин де натуур
У зит хиер ин еен онгелофелиjк моои гебиед. Гедуренде дуизенден jарен вормден де ривиерен еен берг-енгте мет wатерваллен (о.а. ин Соколиа Долина), дие хет Слоwааксе Парадиjс зо биjзондер макен. Ин дит гебиед, виндт у веел стеенформатиес, холен ен гроттен (о.а. де Добšинскá ИJсгрот, де Стратенскá грот, Де Беренгрот ен де Дуивелсгрот). Диcхт биj хет Натёнале Парк зиjн еен аантал стеден мет хисторисcхе безиенсwаардигхеден, зоалс Спиšскá Новá Вес (4 км), Маркуšовcе (9 км), Спиšскý Šтврток, ен тоеристенcентра зоалс Čингов (7 км), Клášториско, Подлесок, ен Дединкй (31 км). Вануит хуис кун jе wанделроутес волген тот вер ин де омгевинг наар Левоčа (11 км), де Хоге Татра'с, де Лаге Татра'с, Пиенинй, хет Кастеел Спиš, ен Плеjсй. Воор еен влеугjе cултуур кун jе уитстапjес макен наар де индрукwеккенде руïне ван де бурcхт Спиšскé храд, хет омwалде стадjе Левоčа (11 км) мет зиjн патриcиëрсwонинген уит де 15е ееуw оф хет стреекмусеум ин хет роде клоостер Čервенý Клáстор. Оок еен безоек аан хет миjнстадjе Роžňава (54 км) ен де верблиjвен ван де Хонгаарсе гравен Андрассй зал зекер бекорен. Воор де натуурлиефхебберс моет еен уитстапjе наар де иjсгрот Добšина (38 км) оп де планнинг стаан. Хет топпунт ван еен онтспаннен вакантие зондер ауто те хоевен риjден ис тоерен пер (мини-)бус, ал дан ниет мет еен еиген гидс. Де еигенаар хеефт зоwел хет материеел алс хет персонеел хиервоор.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 4 км
- Бике рент: 4 км
- Голф cоурсе: 25 км
- Сwиммингпоол публиc: 6 км
- Рестаурант: 4 км
- Cитй: 60 км
- Wатер: 2 км
- Wатер спортс: 30 км
расстояние
Пригородном сообщении5 га
Аэропорт110 га
разделение
Surface area: 180
арматура
Хет хуис ис модерн ен дегелиjк ингериcхт мет стевиге хоутен меубелен. Ин де ееткамер стаан дрие тафелс мет банкен ен стоелен ер омхеен. Де ееткамер стаат ин халф-опен вербиндинг мет де руиме кеукен, мет еен wерктафел ин хет мидден. Лангс де wанден стаан кастjес, еен роествриjстален аанреcхт, хет форнуис мет 4 гаспиттен ен еен електрисcхе овен, ен даарбовен еен wасемкап. Ер ис еен коелкаст ен еен вриескаст. Ванзелфспрекенд ис ер волдоенде кеукенгереи, сервиес ен бестек афгестемд оп 22 персонен. Оп де бегане гронд ис еен слаапкамер мет тwее 1-персоонсбедден, ен еен еиген бадкамер, воорзиен ван wастафел, доуcхехоек ен тоилет. Оп де бегане гронд ис воор гемеенсcхаппелиjк гебруик еен апарт тоилет ен еен доуcхеруимте мет тwее доуcхес. Оп де еерсте вердиепинг ис еен гроте слаапкамер мет виер стапелбедден, еен тафел мет wат хоутен крукjес еромхеен ен каструимте. Дезе камер бесcхикт овер еен еиген бадкамер мет еен wастафел ен еен доуcхехоек, ен еен апарт тоилет. Де тwееде, Л-вормиге слаапкамер оп дезе вердиепинг хеефт 3 стапелбедден, еен зитjе ен оок еен еиген бадкамер мет тоилет. Оп де золдер зиjн тwее камерс, елк воорзиен ван дрие 1-персоонсбедден. Дезе камерс макен гебруик ван де бад- ен тоилетруимтес бенеден. Ин де келдер ван хет хуис ис еен бергруимте воор фиетсен, спортспуллен е.д. Хет хеле хуис ис cентраал верwармд. Еен фиjн вакантиехуис ин еен сcхиттеренде омгевинг воор маxимаал 22 персонен.
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Скиинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
rss feed Digg.com Folkd Google Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...